top of page

מבחני חגורות 

בקבוצת מוזנזה על מנת לקבל חגורה יש לעבור מבחן, מבחני חגורות הבוגרים הינן בין-לאומיות ונעשים באותה צורה בכל העולם

מבחן חגורה שביעית בוגרים

bottom of page